Tietosuojaseloste

LIIKENNEVIRTA OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

(Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Liikennevirta Oy
Osoite: Energiakuja 3 00180 Helsinki
Puhelin: +358 (0)800 02200
Y-tunnus: 2588986-2

2. Tietosuojavastaava

Liikennevirta Oy:n tietosuojavastaava:
Yhteyshenkilö: Jussi Ahtikari, CTO
Sähköpostiosoite: jussi.ahtikari@virta.global

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Liikennevirta Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) latauspalvelun asiakkaiden ja asiakkaiden edustajien henkilötietoja (jäljempänä ”Asiakas”).

4. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Asiakkaan ja Yhtiön välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito.

Lisäksi nykyisten Asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on Yhtiön palveluita ja tuotteita koskeva suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyperuste on Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu tai Asiakkaan sopimussuhde Yhtiöön (sopimuksen täytäntöönpano) sekä tarvittaessa rekisteröidyn suostumus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Yhtiö käsittelee asiakasrekisterissään seuraavia Asiakkaiden henkilötietoja:

 • Asiakkaan nimi;

 • Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero); ja

 • Asiakkaan käyttäjätunnus.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Asiakkaalta itseltään (esim. rekisteröidyn tekemät yhteydenottopyynnöt Yhtiön verkkosivujen kautta) ja rekisteröidyn edustaman yrityksen ja Yhtiön välisistä asiakassopimuksista.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan siirtää seuraaville Yhtiön yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille Yhtiön lukuun suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Yhtiö toimii yhteistyössä seuraavien yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa tällä hetkellä: Devolon, Gofore, IWA Labs, Vincit, Solinor, MailChimp, OP, Stripe, Amazon, Hubject, Dropbox, Gireve, DNA, PaperTrail, Codemate

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

 •  Yhtiö on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhtiöön yhteyttä Yhteydenotot- kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

 • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Tällä hetkellä hyödynnämme seuraavia palveluntarjoajia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella: Dropbox (USA), Papertrail (USA)

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö (esim. kirjanpitolaki) tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttää pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakas voi antaa Yhtiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi Asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojensa poistamista;

 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;

 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä

 • henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Asiakkaan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää Asiakasta tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Asiakkaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhtiön tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yhtiön ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

13. Yhteydenotot

Asiakkaan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Liikennevirran Asiakaspalvelun osoitteeseen support@virta.fi tai kohdassa 2 mainittuun Yhtiön tietosuojavastaavaan.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 9.1.2018. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme Asiakkaalle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen.